I. Vị trí

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trụ sở: Tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, triển lãm, giáo dục, tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng của Bảo tàng và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng kế hoạch, hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các đề án, đề tài, chương trình, dự án nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động của Bảo tàng gắn với phát triển du lịch của tỉnh và đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu của công chúng;

3. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ để chỉnh lý, bổ sung cho trưng bày và kho cơ sở; thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản các tài liệu, hiện vật nhằm quản lý lâu dài, ổn định và kéo dài tuổi thọ cho tài liệu, hiện vật;

4. Tổ chức và thực hiện các hoạt động trưng bày, triển lãm lưu động trong và ngoài tỉnh, tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, hướng dẫn khách tham quan; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu các nội dung hoạt động của Bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hoạt động trải nghiệm phục vụ nhu cầu của khách tham quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng; quảng bá phát triển công chúng và xã hội hóa họa động Bảo tàng.

6. Biên soạn, xuất bản, tái bản các xuất bản phẩm liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ;

7. Quản lý, phát huy giá trị của công trình nghệ thuật Tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”;

8. Trao đổi, hợp tác về khoa học và nghiệp vụ bảo tàng với các Bảo tàng, các ngành, các địa phương trong nước và ngoài nước;

9. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, lao động của Bảo tàng;

10. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm thuộc phạm vi quản lý theo quy định; quản lý tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của pháp luật;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

 Liên kết website
Thống kê: 446.157
Online: 80